Čísla účtů pro zasílání plnění:

2051842389/0800       pro exekuce zahájené do 31.12.2020, VS: číslo jednací bez lomítka

296715549/0300          pro exekuce zahájené od 01.01.2021, VS: číslo jednací bez lomítka

Exekuci je také možné uhradit v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Brno-město a to v pokladních hodinách, případně poštovní poukázkou typu A.

Upozorňujeme, že při chybně zadaném variabilním symbolu, nemusí být platba řádně zaúčtována.

Pokud jste obdrželi výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, nebo jste zjistili, že je proti Vám vedena exekuce, bezodkladně kontaktujte náš Exekutorský úřad Brno-město. Aby kontakt s naším úřadem proběhl v co možná nejkratší době, doporučujeme využít e-mailovou komunikaci či telefonické spojení. Můžete tím předejít invazivním způsobům provádění exekuce.

Při komunikaci s pracovníky úřadu se striktně vyvarujte jakýchkoliv vulgarismů a invektiv. Pro hrubé porušování pořádku Vám může být soudním exekutorem uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Ve většině případů Vám bude umožněno vymáhanou peněžitou povinnost hradit formou splátkového kalendáře. Splátky musí být adekvátní k výši vymáhaného dluhu, aby exekuce byla uhrazena co možná nejrychleji. Upozorňujeme ale, že povolení splátek nezpůsobuje přerušení exekuce a soudní exekutor splátkový kalendář neuzavírá. Pokud se ukáže, že Vámi navržené splátky jsou ve vztahu k Vašim finančním možnostem nízké, přistoupí exekutor k dalším způsobům provedení exekuce jako je např. postižení účtu či dražba Vašeho majetku, bez ohledu na prováděné splátky.

Nežádejte zaměstnance úřadu o prominutí či ponížení Vašeho dluhu.  Této žádosti nemůže být soudním exekutorem vyhověno. Prominutí dluhu nebo jeho části je výlučně v pravomoci oprávněného (věřitele), nikoliv v pravomoci soudního exekutora. Pokud není vymáhaný dluh zcela uhrazen, je také zbytečné žádat o odblokování exekučně postiženého majetku.